Khách hàng tiềm năng là gì?

Potential customer is a person who may buy a particular thing. there is a high possibility of this person buying that thing.

Khách hàng tiềm năng là một người hay một nhóm người có  khả năng đưa ra quyết định về sản phẩm hay dịch vụ của bạn.

có sự khác biệt giữa “một khách hàng tiềm năng thật sự” và “một đối tượng triển vọng”.

“đối tượng triển vọng” có thể là một khách hàng tiềm năng. Nhưng bạn chỉ có một “đối tượng triển vọng” mà thôi.

“Khách hàng tiềm năng” là người thật sự cần sản phẩm, muốn sở hữu nó và có khả năng tài chính để quyết định mua hàng.

Hãy “tiêu tốn” thời gian cho đối tượng triển vọng và ” đầu tư” thời gian cho khách hàng tiềm năng.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s